Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz se bude používat pro přehledné zhodnocení budovy z hlediska spotřeby energií. Umožňuje rychlé porovnání budov z pohledu spotřeby energie na provoz a tím i provozních nákladů. Průkaz ENB se bude zpracovávat pro rodinné a bytové domy, pro budovy veřejné moci, budovy sloužící pro služby a výrobu. Bude potřeba při prodeji či pronájmu těchto budov nebo jejich částí (byty, nebytové prostory). Může tak podat cenné informace nejen stávajícím majitelům a uživatelům objektu, ale i zájemcům o pronájem nebo koupi budovy.

Jak Průkaz (PENB) vypadá?

Stávající průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují – tedy z hlediska energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do tříd A až G.

Třída Slovní vyjádření
A Mimořádně úsporná
B Úsporná
C Vyhovující
D Nevyhovující
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná
penb

V současné době probíhá na Ministerstvu průmyslu a obchodu zpracování nových prováděcích vyhlášek, které budou v součinnosti s novým zákonem o hospodaření energií. 318/2012 Sb. Tyto vyhlášky vejdou v platnost 1.4. 2013 a v jejich důsledku se změní způsob výpočtu PENB a také jeho výsledný vzhled včetně části informací na průkazu uváděných.

Kdy je Průkaz (PENB) potřeba zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely zákona o hospodaření energií (318/2012 Sb.) i podle stávající legislativy povinnou součástí dokumentace při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončených budov

Nově přibývají povinnosti zpracovat PENB pro prodej a pronájem budov a jejich ucelených částí:

 • v případě prodejebudovy nebo její ucelené části (ucelená část se vždy prokazuje průkazem pro celou budovu) od 1. 1. 2013
 • v případě pronájmu budovy od 1. 1. 2013
 • v případě pronájmu ucelené části (ucelená část se vždy prokazuje průkazem pro celou budovu) od 1. 1. 2016

S prodejem či pronájmem se také váže povinnost uvádět výsledné hodnoty PENB v inzerci.Následně je pak majitel povinen předložit průkaz či jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu/nájemci před uzavřením smluv. Následně pak PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu/nájemci předat (nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy).

V případě prodeje či pronájmu bytové jednotky jsou povinnosti stejné jako pro ucelenou část budovy. Bytová jednotka se však v tento moment prokazuje PENB celého bytového domu. Pokud vlastníkovi bytové jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V tomto případě pak pro něj neplatí povinnost uvádět tyto údaje v inzerci.

Dále pak povinnost nechat zpracovat PENB platí pro užívané bytové a administrativní budovy:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. 1. 2015
 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. 1. 2017
 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. 1. 2019

a pro budovy užívané orgánem veřejné moci:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. 1. 2013
 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. 1. 2015

Průkaz energetické náročnosti budovy platí ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Budovy, na které se povinnost zpracovat PENB nevztahuje:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 • stavby pro rodinnou rekreaci
 • průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozy a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ za rok

Ceník – průkaz energetické náročnosti budovy

Kategorie Cena
Jednopodlažní rodinný dům (do 150 m2) 4 000 Kč
Vícepodlažní rodinný dům (do 250 m2) 5 200 Kč
Bytový dům, do 10 bytových jednotek (do 500 m2) 7 100 Kč
Bytový dům, 10–20 bytových jednotek (do 1 000 m2) 8 600 Kč
Bytový dům, 20–40 bytových jednotek 10 000 Kč
Bytový dům, 40–80 bytových jednotek 12 300 Kč
Bytový dům, více než 80 bytových jednotek 14 500 Kč
 • Pro další kategorie staveb bude vždy vypracována individuální cenová nabídka.
 • Standardní doba vyhotovení PENB je 10 dní. Po dohodě u menších staveb lze objednat expresní vyhotovení do 5 dní.
 • Průkaz je vždy vyhotoven ve 2 paré +.pdf. Při požadavku více paré bude za každé další účtováno 150 Kč.
 • Ceny PENB jsou platné za předpokladu kompletní dokumentace stavby, ať už v papírové či digitální formě. Při nutnosti doplnění informací potřebných pro vyhotovení PENB bude zpracována individuální cenová nabídka. Pokud dokumentace chybí, nabízíme zjednodušené zaměření objektu pro potřeby PENB - viz ceník níže.

Ceník – zjednodušené zaměření (pro potřeby vyhotovení PENB)

Kategorie Cena
Jednopodlažní rodinný dům (do 150 m2) 1 900 Kč
Vícepodlažní rodinný dům (do 250 m2) 2 700 Kč
Bytový dům, do 10 bytových jednotek (do 500 m2) 4 900 Kč
Bytový dům, 10–20 bytových jednotek (do 1 000 m2) 6 400 Kč
Bytový dům, 20–40 bytových jednotek 8 200 Kč
Bytový dům, 40–80 bytových jednotek 10 000 Kč
Bytový dům, více než 80 bytových jednotek 12 100 Kč
 • Pro další kategorie staveb bude vždy vypracována individuální cenová nabídka.
 • Veškeré uvedené ceny jsou konečné - nejsme plátci DPH.
 • Ceny v tomto ceníku jsou základní ceny platné u běžných budov. Finální cena bude stanovena po úvodním jednání.
 • Při objednávce průkazů nebo dalších posudků na více budov je možné domluvit slevu.