Výpoved z nájmu - právní úprava

Vytvořeno: 25.05.2013

Otázka

Dobry den, prosim poradte me v me situaci. Bydlim v podnajmu uz 4 roky majitelce radne platim mam smlouvu na dobu neurcitou , ale ted me dala vypoved bez udani duvodu s tim , ze bude byt prodavat  a dale take stale navysuje najem bez prokazani a ja nemam plyn a presto musim platit  100 kc mesicne, takto platim uz 4 roky. Jsem v duchodu a mam ho pomerne maly , jsem z toho zoufala poradte me prosim jak se mam branit. Nikdy me neukazala radne vyuctovani , za cely 4 roky nevim kolik vubec platim jak za vodu tak za ostatni veci . Dekuji Vam za Vasi odpoved s pozdravem Jana M.Odpověď

Nevím úplne presne, jak máte uzavrenou nájemní smlouvu, ale pokud v nájemní smlouve máte ustanovení o tom, že nekteré položky mají být vyúctovávány, pak je nutné na vyúctování trvat. Pokud se týká vlastního nájemného, to také nelze jednostranne zvyšovat, jedine,m že byste mela ve smlouve takové ustanovení napríklad, že se nájem bude každorocne zvyšovat o inflaci (což je celkem bežné ustanovení).Nerozumel jsem také presne tomu, zda platíte za plyn a nemáte ho.Pokud to tak je tak ho jednoduše neplatte.Situace s výpovedí je trošku složitejší než si predstavuje majitelka. Obvyklá praxe je, že majitel dá výpoved a nájemník se proste odstehuje. Takováto praxe však povetšinou odporuje platným zákonum resp ustanovením Obcanského zákoníka o nájmu bytu.Ten hovorí neco naprosto jiného a významne chrání nájemníka. Jenom tak legálne pronajímatel výpoved dát nemuže. Jsou 2 typy výpovedí, a to s privolením soudu a bez privolení soudu.S privolením soudu je možné dát výpoved jen z techto duvodu:

a) potrebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své deti, vnuky, zete nebo snachu, své rodice nebo sourozence;
b) jestliže nájemce prestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potrebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro neho bude pracovat;
c) je-li potrebné z duvodu verejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dum opravy, pri jejichž provádení nelze byt nebo dum delší dobu užívat;
d) jde-li o byt, který souvisí stavebne s prostory urcenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské cinnosti a nájemce nebo vlastník techto nebytových prostoru chce tento byt užívat.

V písemné výpovedi pronajímatele musí být uveden duvod výpovedi, výpovední lhuta poucení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnu žalobu na urcení neplatnosti výpovedi k soudu, a pokud nájemci podle tohoto zákona prísluší bytová náhrada, závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhute šedesáti dnu ode dne dorucení výpovedi žalobu na urcení neplatnosti výpovedi a rízení není ukonceno pravomocným rozhodnutím soudu.Skoncí-li nájemní pomer výpovedí pronajímatele z výše uvedených duvodu, má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadne rovnocenný bytu, který má vyklidit (primerený náhradní byt). Soud muže na návrh pronajímatele z duvodu zvláštního zretele hodných rozhodnout, že nájemce má právo na náhradní byt o menší podlahové ploše než vyklizovaný byt.

Bez privolení soudu muže dát pronajímatel jen z techto duvodu:

a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, pres písemnou výstrahu hrube porušují dobré mravy v dome;
b) jestliže nájemce hrube porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnení poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku mesícního nájemného a úhrady za plnení poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil penežní prostredky na úctu podle § 686a odst. 3;
c) má-li nájemce dva nebo více bytu, vyjma prípadu, že na nem nelze spravedlive požadovat, aby užíval pouze jeden byt;
d) neužívá-li nájemce byt bez vážných duvodu nebo byt bez vážných duvodu užívá jen obcas;
e) jde-li o byt zvláštního urcení nebo o byt v dome zvláštního urcení a nájemce není zdravotne postižená osoba.

Zákoník rovnež praví, že prípade výpovedi dané z duvodu uvedených v predchozím odstavci písm. a), c) a d) je pronajímatel povinen uhradit nájemci nezbytné stehovací náklady, pokud nedojde k jiné dohode.Z jiných duvodu dát pronajímatel výpoved nemuže a nesmí, jinak je neplatná.Jinak si zkontrolujte výpoved, zde. V písemné výpovedi pronajímatele musí, (opakuji musí)být uveden duvod výpovedi a výpovední lhuta.Ten duvod výpovedi nesmí být jiný, než jeden z tech co uvádím shora.Takže právo stojí výhznamne na Vaší strane a je potreba využít všech zákonných ustanovení, pokud tedy chcete.